Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản không thiếu của tài liệu tại đây ( 228.91 KB, 42 trang )

Trường cao đẳng Ngọai ngữ – Công nghệ Việt Nhật
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG NGÂN QUỸ VÀ NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ
1 Khái niệm ngân quỹ 1.1 Kế toán ngân hàng là gì?
Kế tốn Ngân hàng là việc thu thập, ghi chép, xử lý, phân tích các nghiệp vụ kinh tế, tài chính về hoạt động tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng dưới
hình thức chủ yếu là giá trị để phản ánh, kiểm tra toàn bộ hoạt động kinh doanh của đơn vị ngân hàng, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết phục vụ
cho công tác quản lý hoạt động tiền tệ ngân hàng ở tầm vĩ mô và vi mô, cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của Pháp luật.
1.2 Ngân quỹ là gì?
Ngân quỹ của Ngân hàng là những tài sản có độ thanh khoản lớn nhất như tiền mặt, ngoại tệ, chứng từ có giá trị ngoại tệ, tiền gửi thanh toán ở NHNN
hoặc ở ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác.
2 Những vấn đề chung về nghiệp vụ ngân quỹ 2.1 Nội dung nghiệp vụ ngân quỹ
Nghiệp vụ ngân quỹ của tổ chức tín dụng bao gồm các nghiệp vụ thu, chi và điều chuyển tiền mặt
Mức tồn quỹ tiền mặt ở mỗi tổ chức tín dụng phụ thuộc vào quy mơ hoạt
động, tính chất thường xuyên hay thời vụ của các khoản thu, chi tiền mặt
Phạm Thị Tuyến – Năm 2011
11
Trường cao đẳng Ngọai ngữ – Công nghệ Việt Nhật
qua quỹ nghiệp vụ của tổ chức tín dụng đó. Các tổ chức tín dụng ln phải cất nhắc các yếu tố trên để tự xác định mức tồn quỹ tiền mặt tối ưu cho mình
để một mặt đảm bảo thực hiện nhu cầu thu, chi tiền mặt bất kỳ lúc nào, mặt khác không để tồn quỹ tiền mặt quá cao làm ảnh hưởng đến khả năng sinh
lời của ngân hàng. Quỹ tiền mặt do bộ phận ngân quỹ hay phòng ngân quỹ thực hiện và bảo
quản trong kho, két tuyệt đối an toàn. Tại bộ phận ngân quỹ bố trí thủ quỹ và các nhân viên kiểm ngân, thu ngân chịu trách nhiệm về số tài khoản trong
kho, két. Việc tổ chức công tác quỹ phụ thuộc vào mô hình giao dịch mà ngân hàng
lựa chọn: mơ hình giao dịch nhiều cửa hay mơ hình giao dịch một cửa. Trong mơ hình giao dịch nhiều cửa: quỹ là một bộ phận trực tiếp giao dịch
với khách hàng trong các nghiệp vụ liên quan đến việc thu, chi tiền mặt cho khách hàng.
Với mơ hình giao dịch một cửa: đầu ngày, cuối ngày quỹ chính thực hiện việc giao nhận tiền mặt cho các giao dịch viên phù hợp với hạn mức quỹ mà
các giao dịch viên nắm giữ. Như vậy, khi có nghiệp vụ tiền mặt phát sinh, quỹ không phải trực tiếp thu, chi tiền mặt cho khách hàng trừ các giao dịch
vượt hạn mức giao dịch của các giao dịch viên Khi thực hiện thu – chi tiền mặt, thanh toán, chuyển tiền tại ngân hàng,
khách hàng chỉ cần giao dịch với một giao dịch viên của ngân hàng và nhận kết quả từ chính nhân viên đó.
Tổ chức tín dụng được áp dụng cơ chế một cửa với các giao dịch nhận, trả tiền từ tài khoản, kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi; thanh toán qua tài
Phạm Thị Tuyến – Năm 2011
12
Trường cao đẳng Ngọai ngữ – Công nghệ Việt Nhật
khoản, chuyển tiền, mua bán thu đổi ngoại tệ, séc du lịch và các giao dịch thanh toán khác. Khi thực hiện các giao dịch này, khách hàng chỉ cần làm
việc với một giao dịch viên của tổ chức tín dụng và nhận kết quả từ chính giao dịch viên đó.
Đối với các giao dịch trong hạn mức cho phép, giao dịch viên vừa là người lập, vừa là người kiểm soát chứng từ và chỉ có 1 chữ ký của giao dịch viên
trên chứng từ. Đối với giao dịch vượt hạn mức và các giao dịch phải có sự phê duyệt của người có thẩm quyền, các chứng từ sẽ được kiểm soát viên
kiểm tra và kiểm soát. Các chứng từ thuộc giao dịch này phải có đủ chữ ký của người lập chứng từ giao dịch viên và người kiểm sốt chứng từ kiểm
sốt viên hoặc của các cấp có thẩm quyền theo phân cấp của tổ chức tín dụng.
Đối với các giao dịch thu tiền mặt, chương trình giao dịch phải in được giấy giao nhận tiền để khách hàng kiểm tra lại và ký xác nhận. Trường hợp
chương trình giao dịch khơng in được giấy giao nhận tiền, kiểm soát viên phải kiểm soát và ký trên chứng từ thu tiền trước khi giao lại cho khách
hàng. Các chứng từ và ấn chỉ giao cho khách hàng phải được in từ máy in chuyên dụng. Các máy in chứng từ, máy in khác kết nối với hệ thống máy
tính trong giao dịch một cửa phải được theo dõi và quản lý chặt chẽ để không sử dụng sai mục đích.

2.2 Tài khoản, chứng từ và sổ sách sử dụng

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY