DISC CÓ THỂ NUÔI DƯỠNG SỰ ĐỒNG CẢM TẠI NƠI LÀM VIỆC