The best work solution,

for the best price.

Step 1
Step 2

Choose how pay

 • Support
 • Basic
 • Standard
 • Business

 

 • Phí theo tháng
 • Miễn phí
 • 119.000 VND
 • 229.000 vnd
 • 449.000 vnd

 

 • Người dùng tối đa
 • 1
 • 1
 • 3
 • 5

Thu hút ứng viên

 • Đăng job
 • 1 job-post/ tháng
 • 5 job-post/ tháng
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn

 

 • Viết blog
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn

 

 • Giới thiệu ứng viên

 

 • Chia sẻ job và blog lên mạng xã hội

Tương tác và Giao tiếp

 • Chat Zalo/ WhatsApp với ứng viên

 

 • Họp nội bộ (Video call)
 • 5/ tháng
 • 10/ tháng
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn

 

 • Thêm thành viên và phân
  quyền

 

 • Thông báo email tự động
  khi mention thành viên

Tạo thương hiệu tuyển dụng

 • Đào tạo thương hiệu tuyển
  dụng

 

 • Tuỳ chỉnh nhận diện thương
  hiệu (logo, banner, màu, hình ảnh…)

 

 • Thay đổi tên miền
 • Liên hệ

 

 • Tên miền phụ (Sub- domain)

 

 • Trang web tuyển dụng riêng

 

 • Trang blog riêng

 

 • Tuỳ chỉnh mẫu email tự động

Quản lý quy trình tuyển dụng

 • Tuỳ chỉnh quy trình tuyển dụng

 

 • Tạo lịch phỏng vấn

 

 • Tuỳ chỉnh mẫu câu hỏi phân loại ứng viên

 

 • Mẫu mô tả công việc
 • Giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn

 

 • Quản lý nguồn ứng viên

 

 • Phỏng vấn online (Video call)
 • 5/ tháng
 • 10/ tháng
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn

Quản lý onboarding

 • Gửi offer

 

 • Ký offer điện tử online

 

 • Quản lý thông tin onboard

Quản lý ứng viên tiềm năng (Talent pool)

 • Tìm kím và phân loại

 

 • Lưu trữ ứng viên
 • 15
 • 1000
 • 2.000
 • Không giới hạn

 

 • Tự động gửi email phỏng vấn cho ứng viên

 

 • Upload hồ sơ ứng viên hàng loạt

 

 • Export hồ sơ ứng viên

 

 • Gửi email đồng loạt đến ứng viên

Báo cáo và Đo lường

 • Dashboard

 

 • Số liệu traffic trang tuyển dụng

 

 • Chi tiết nguồn traffic ứng viên

 

 • Hiệu suất tuyển dụng

 

 • Hiệu suất thương hiệu tuyển dụng

Tích hợp

 • API
 • Liên hệ

 

 • Tích hợp với hệ thống HRM/CRM
  có sẵn
 • Liên hệ

 

 • Cấu hình theo yêu cầu
 • Liên hệ

Tính năng mới

 • Sub features 1