[Minigame] ĐỔI TƯƠNG TÁC, LẤY ỨNG VIÊN - InTalents