HỌC TẬP TỰ ĐỊNH HƯỚNG: TRAO QUYỀN CHO NHÂN VIÊN TRONG 5 VIÊN