Chia tay không hẳn là dừng lại, mà là sự bắt đầu… -